zgodnie z art. 22 ust 1, 3, 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2017 poz. 2486 z późn. zm.)

Rodzaj agenta:
Agent Ubezpieczeniowy
Firma agenta:
Agencja Optima Ubezpieczenia i Turystyka Katarzyna Błaszczak
Adres siedziby agenta:
05-840 Brwinów Ul. Powstańców Warszawy 3
Nr wpisu do rejestru agentów prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego:
11214414/A

Sposób sprawdzenia wpisu do rejestru agentów

Informacje o wpisie do rejestru można uzyskać na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 roku w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji i z tego rejestru (Dz.U. z 2006 nr 178, poz. 1316), to jest poprzez:

 1. skierowanie do Komisji Nadzoru Finansowego ustnego lub pisemnego (w tym w formie elektronicznej lub telefonicznie) wniosku o udzielenie informacji z rejestru,
 2. uzyskanie dostępu do informacji na wydzielonym stanowisku komputerowym w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (Placu Powstańców Warszawy 1, Warszawa) – wyłącznie w godzinach pracy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego,
 3. skorzystanie z rejestru udostępnionego na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego (Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych dostępny jest pod adresem: https://au.knf.gov.pl/Au_online/).

Sposób sprawdzenia: Należy wypełnić co najmniej 2 pola wyszukiwarki i przycisnąć przycisk „Wyślij zapytanie”

Informuję, iż działam na rzecz:
Wielu zakładów ubezpieczeń, tj.:

 1. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA S.A.
 2. GOTHAER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 3. TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI ALLIANZ POLSKA S.A.
 4. AXA UBEZPIECZENIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNA
 5. COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 6. GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 7. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTER POLSKA S.A.
 8. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 9. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE WARTA S.A.
 10. TUZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
 11. UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 12. TU LINK4
 13. TU AVIVA

W związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymuję wynagrodzenie stanowiące połączenie prowizji, która jest uwzględniona w kwocie składki ubezpieczeniowej,
i innych rodzajów wynagrodzenia

Nie posiadam akcji ani udziałów zakładów ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu.

Informuję o możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów:

 1. na zakłady ubezpieczeń lub w zakresie związanym i niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową zgodnie z treścią postanowień ogólnych warunków ubezpieczeń oraz informacjami znajdującymi się na stronach internetowych zakładów ubezpieczeń,
 2. na agenta (w przypadku multiagenta) w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową zgodnie z treścią postanowień zawartych w poniższym wyciągu z procedury reklamacyjnej obowiązującej u agenta.

Spory mogą być rozstrzygane również w drodze postępowania pozasądowego, m.in. w postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między Klientem a podmiotem rynku finansowego, prowadzonym przez Rzecznika Finansowego (adres strony internetowej www.rf.gov.pl) na podstawie przepisów ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Podmiotem rynku finansowego jest zakład ubezpieczeń oraz tzw. multiagent, czyli Agent ubezpieczeniowy lub Agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające, który wykonuje czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów jest ponadto prowadzone przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego (adres strony internetowej www.knf.gov.pl)